Kosten

» Financieel kader
» Betalingsvoorwaarden
» Contracten met verzekeringsmaatschappijen

Financieel kader

Na de oriënterende fase komen we in overleg met u tot een behandelplan. Behandeling kan plaats vinden in het kader van:

SGGZ, behandeling door een psychotherapeut of klinisch psycholoog

De 'oude' tweedelijns GGZ.

Als u door de huisarts hiernaar bent doorverwezen, zijn de (vermoedelijke) problemen volgens de DSM-classificatie complexer en langdurend. U kunt (een deel van) de onkosten die verbonden zijn aan een behandeling in onze praktijk indienen bij uw ziektekosten verzekeringsmaatschappij. Heeft uw behandelaar een contract met uw verzekeringsmaatschappij (zie contracten zorgverzekeringen) dan wordt de declaratie direct bij uw verzekeringsmaatschappij ingediend.

Heeft uw behandelaar geen contract met uw verzekeringsmaatschappij dan ontvangt u de declaratie zelf. U dient de declaratie dan zelf te voldoen en kunt deze doorsturen naar uw verzekeringsmaatschappij. Afhankelijk van de polisvoorwaarden krijgt u de declaratie dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Met de meeste, maar niet met alle verzekeringsmaatschappijen heeft de APBC een contract afgesloten (zie contracten zorgverzekeringen).

Bij behandeling worden de onkosten in rekening gebracht in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Pas aan het eind van een DBC (max. 365 dagen) versturen we de declaratie. Onze tarieven volgen in principe de NZa tarieven. In ons contract met uw verzekeringsmaatschappij is soms een ander tarief overeengekomen.

DBC: sinds januari 2008 is de vergoeding van de SGGZ gekoppeld aan een DBC, een Diagnose Behandel Combinatie. Dit houdt in dat uw psychotherapeut alle activiteiten, zowel direct als indirect contact met betrekking tot uw behandeling registreert in een DBC, waaronder dus ook werkzaamheden vallen zoals telefonisch contact, overleg, administratie, etc.

Wanneer u gebruik maakt van de vergoedingsregeling voor SGGZ dan is een verwijzing door een huisarts voor de SGGZ vereist. U dient de verwijzing aan uw behandelaar te overhandigen. De vereiste specificaties vindt u onder vereisten verwijsbrief.

GBGGZ, behandeling door een GZ psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog

De 'oude' eerstelijns GGZ en een deel van de 'oude' tweedelijns GGZ.

Als u door de huisarts hiernaar bent doorverwezen, dan is er (vermoedelijk) sprake van een diagnose met een DSM-classificatie. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek en de complexiteit komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. Het aantal sessies inclusief intake bedraagt dan maximaal respectievelijk 4, 7 of 10 gesprekken.

Wanneer u gebruik maakt van de vergoedingsregeling voor GBGGZ dan is een verwijzing door een huisarts voor de GBGGZ vereist. U dient de verwijzing aan uw behandelaar te overhandigen. De vereiste specificaties vindt u onder vereisten verwijsbrief.

SGGZ en GBGGZ zijn verstrekkingen in het kader van de medische basisverzekering.

GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen zijn verplicht informatie aan te leveren aan de DIS (Diagnose Behandel Combinatie Informatie Systeem). Het gaat over een door de overheid in samenwerking met zorgaanbieders en zorgverzekeraars ontwikkeld systeem, waarin gegevens worden opgeslagen aangaande de zorgconsumptie in Nederland. Het CPB (College Bescherming Persoonsgegevens) ziet toe op de bescherming van de privacy.

De gegevens die opgeslagen worden hebben betrekking op personalia, diagnose en zorggebruik.

We gaan er van uit dat u ons toestemming geeft de vereiste gegevens aan het DIS door te geven.

Psychologische hulp buiten de gezondheidszorg

Niet verzekerde zorg definiëren wij als psychologische hulp. Dit valt buiten de financiële kaders van de verzekerde gezondheidszorg en moet u zelf betalen. Het tarief voor deze hulp is het NZa-tarief, per gesprek van 45 minuten.

Een aantal indicatiegebieden, o.a. relatietherapie, valt onder ‘niet verzekerde zorg’.

Mw. Kolk en dhr. Van der Spek zijn voor alle behandelvormen gekwalificeerd.

Coaching

Psychologische begeleiding in verband met uw werk. Dit valt buiten de financiële kaders van de verzekerde gezondheidszorg en moet u zelf betalen. Het tarief voor deze hulp is het NZa-tarief, per gesprek van 45 minuten.

Coaching wordt aangeboden door Dhr. Van der Spek.

︿ terug naar boven

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen psychotherapeut, klinisch psycholoog, coach (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

2. Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdige annulering zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

3. De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De behandelaar brengt administratiekosten in rekening van € 10,- voor de eerste herinnering en € 25,- voor de tweede herinnering.

4. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

5. Alle buitengerechtelijke kosten in verband met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

6. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

︿ terug naar boven

Contracten met verzekeringsmaatschappijen

Met de meeste zorgverzekeraars hebben de therapeuten een contract. Dit kan per jaar variëren en daarom is het verstandig voor aanvang van de gesprekken met uw therapeut te overleggen of er een contract is afgesloten met uw verzekeraar.

Zie ook: Actuele informatie (pdf)

Budget

Verzekeringsmaatschappijen sluiten vaak contracten af met een beperkt budget. Dat betekent dat het kan voorkomen dat wij wel een contract hebben met uw verzekeringsmaatschappij, maar dat wij geen budget meer beschikbaar hebben voor dat jaar. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen bij uw telefonische aanmelding. Indien u in dat geval toch bij ons in behandeling wilt, dan kunt u uw zorgverzekeraar vragen het budget uit te breiden.

︿ terug naar boven

Associatiepraktijk voor Psychotherapeutische Begeleiding en Consultatie
Distelvlinderberm 2 • 3994 WC Houten • 030 - 2730703 / 030-6350384

Logo NVVP

Disclaimer • Webdesign © DKF