Drs. A.H. (Ton) van der Spek

Heeft u zich aangemeld voor behandeling dan starten we de gesprekken met een:
Portret Ton van der Spek
Ton van der Spek

Inventarisatie van de problematiek

In het eerste gesprek wordt u uitgenodigd te vertellen wat de reden van aanmelding is, o.a. de klachten die een rol spelen, wat u al geprobeerd heeft eraan te doen en wat de bevindingen daarbij zijn geweest.

Ook de verwachtingen die u heeft van psychotherapie komen aan bod. Tevens wordt de praktijk informatie doorgesproken, (d.w.z. de condities waaronder een behandeling kan plaats vinden).

Na het eerste gesprek volgen:

Onderzoeken van de achtergrond en de ontwikkelingsgeschiedenis

In de volgende gesprekken van de intakefase staat het gezin van herkomst van u als cliënt, de relaties en relatieontwikkeling met de belangrijkste mensen in uw leven en uw maatschappelijke ontwikkelingsgang, centraal. Ook komt aan de orde hoe de klachten zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben.

Testonderzoek

In het eerste gesprek krijgt u een serie psychologische testen mee die u thuis kunt invullen. Het betreft persoonlijkheidsonderzoek en klachtinventarisatie. De uitslagen van de testen worden in de oriënterende fase met u besproken. In verband met vereisten van de verzekering wordt u gevraagd via internet een test in te vullen.

In het kader van psychotherapie levert dit testonderzoek een uitgebreide set van veronderstellingen over uw functioneren. Sterke en zwakke kanten worden in kaart gebracht. Over het algemeen helpt het testonderzoek te begrijpen wat de onderliggende aard van de problematiek is en geeft het veel aanwijzingen over mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot omgang met de klachten. Tot slot van de oriënterende fase komen we aan:

Conclusies en hulpvraag

Samen zoeken hoe de combinatie van omstandigheden in uw huidige leven en uw persoonlijkheidskenmerken (en daarmee de sterke en zwakke kanten in uw functioneren) geleid kunnen hebben tot het huidige klachtenpatroon.

Besproken wordt wat de mogelijkheden lijken te zijn om met de huidige problematiek om te gaan.

In samenspraak proberen we een onderscheid te maken tussen potentieel veranderbare – en waarschijnlijk onveranderbare delen van de problematiek. Er wordt een hypothese opgesteld over de frictiepunten in uw leven en hoe de klachtontwikkeling daaruit te begrijpen is.

Vervolgens wordt stilgestaan bij uw hulpvraag en doorgesproken wat een reële doelstelling lijkt te zijn voor de behandeling. Aan de hand daarvan stellen we samen een plan op over wat er in de behandeling zal worden aangepakt.

Na afloop van de oriënterende fase maak ik een verslag met de bevindingen, de conclusies en met de plannen ten aanzien van het vervolg van de psychotherapie: het zg. “Protocol Indicatiestelling Psychotherapie”. Dit verslag is bedoeld om het therapeutisch proces te ondersteunen. Het is geen expertiserapport.

Behandeling

In een behandeling is het doel vrijwel altijd: hoe u met de middelen die u ter beschikking heeft, in de wereld waarin u leeft, effectiever kunt leren optreden. Klachten ontstaan als iemand zaken van zichzelf verwacht, waar hij/zij geen mogelijkheden toe ziet of heeft. Inzicht in de verhouding tussen omstandigheden waarin u leeft en uw eigen mogelijkheden en onmogelijkheden is daarbij vaak erg belangrijk.

︿ terug naar boven

Kwalificaties

Drs. A.H. van der Spek (Ton) is Klinisch psycholoog-psychotherapeut.

Kwaliteitsstatuut Drs. A.H. van der Spek

Specialisaties

Professionele kwalificaties

AGB-codes

BIG registratie

Het beroep van psychotherapeut is sinds 1998 wettelijk beschermd in de Wet BIG. Dit heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en cliënten kwaliteit en deskundigheid te garanderen. De Wet BIG kent een aantal voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Zie ook www.bigregister.nl

Om in het BIG register te worden opgenomen als psychotherapeut moet met goed gevolg de juiste academische opleiding zijn afgerond en een van overheidswege erkende postdoctorale opleiding tot psychotherapeut zijn voltooid. Het beroep van gezondheidszorgpsycholoog is sinds 1999 wettelijk beschermd in de wet BIG.

Het specialisme klinisch psycholoog is sinds 2006 wettelijk beschermd in de wet BIG.

︿ terug naar boven

Associatiepraktijk voor Psychotherapeutische Begeleiding en Consultatie
Distelvlinderberm 2 • 3994 WC Houten • 030 - 2730703 / 030-6350384

Logo NVVP

Disclaimer • Webdesign © DKF