Praktijkinformatie

» Praktijk
» Wachttijd
» Verwijsbrief
» Klachten
» Links

Praktijk

Vestiging

De praktijk heeft twee vestigingen:

Aanmelding

Wanneer u in de praktijk een behandeling afspreekt voor psychologische hulp, dan bestaan de eerste gesprekken uit de z.g. intake. Deze gesprekken hebben tot doel samen met u de aard van de problemen waarvoor u hulp zoekt te inventariseren (zie ook: werkwijze). Op grond van de informatie uit deze intakegesprekken en op grond van de gegevens uit de vragenlijsten die we u verzoeken in te vullen, proberen we een zo goed mogelijk beeld van uw situatie te vormen. Op basis hiervan doen we een voorstel voor verdere behandeling (zie ook financiële kader).

Om tot een effectieve afweging te kunnen komen is het van belang dat we over al die informatie beschikken. We kunnen u dan ook pas een voorstel doen voor vervolggesprekken of eventuele verwijzing op het moment dat de vragenlijsten die u meekrijgt ingevuld aan ons geretourneerd zijn.

Bereikbaarheid

Mw Kolk 030-2730703
ma: 8.30 - 9.00 uur en 13.00 - 13.30 uur
do: 8.30 - 9.00 uur en 12.00 - 13.00 uur

Hr vd Spek 030-2730703
ma: 13.00 - 13.30 uur
di: 8.30 - 9.00 uur, NB 030-63503844
woe: 8.30 - 9.00 uur
do: 12.00 - 13.00 uur

Locatie Tijd Mw Kolk
030-2730703
Dhr vd Spek
030-6350384
Houten 8.30 -   9.00 Maandag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

vanaf 01-04-2020
13.00-13.30
12.00-13.00
Maandag
Donderdag
Maandag
Donderdag

Op vrijdag is de praktijk gesloten. U kunt altijd een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Om onnodig heen en weer bellen te voorkomen verzoeken we u om zoveel mogelijk op onze bereikbaarheidstijden te bellen.

Het afzeggen van afspraken

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een gesprek reserveren we tijd voor u. Mocht u verhinderd zijn dan is het voor ons niet mogelijk op korte termijn op de gereserveerde tijd een andere afspraak te plannen. Daarom hanteren we de regel:

Een afspraak moet minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd.

In andere gevallen zal het gesprek in rekening worden gebracht. De reden van verhindering laten we buiten beschouwing. Bij een gesprek dat niet tijdig is afgezegd of waar u zonder bericht van verhindering niet bent verschenen kan geen beroep gedaan worden op vergoeding door de verzekering; u dient het volledige bedrag zelf te voldoen. Voor deze ‘no-show’ brengen wij per afspraak het NZa tarief in rekening.

Afzeggingen kunnen telefonisch gemeld worden, een bericht van verhindering kunt u ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend op het antwoordapparaat inspreken.

We stellen het op prijs als u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt als u een afspraak niet kunt nakomen.

Duur en frequentie van de gesprekken

Een consult duurt 45 minuten. Individuele gesprekken vinden in de regel eenmaal per week plaats, (echt-) paar gesprekken eenmaal per 14 dagen, maar een andere frequentie is indien gewenst ook mogelijk.

De psychotherapeutische relatie

De gesprekken zijn gericht op bevordering van uw vermogen om met de omstandigheden die u in uw leven tegenkomt adequaat en effectief om te gaan. De psychotherapeut neemt in principe geen verantwoordelijkheden van u over. Het is aan u of u de inzichten, suggesties, overtuigingen of opdrachten die tijdens de gesprekken naar voren komen, (mede-) bepalend wilt laten zijn voor uw handelen. U hebt in dit opzicht geen verplichting ten opzichte van uw therapeut.

Rapportages

In het belang van de vertrouwelijkheid mogen rapportages door de psychotherapeut alleen gebruikt worden in het kader van de gezondheidszorg. We verstrekken geen expertises voor cliënten die bij ons in behandeling zijn, bv voor het inschatten van gezondheidsrisico’s in verband met het afsluiten van een verzekering, met betrekking tot belastbaarheid in geval van werkhervatting of in het kader van juridische kwesties.

Plaats van de gesprekken

Mw Kolk houdt praktijk in Houten op maandag, woensdag en donderdag. Op dinsdag in Zeist.

Dhr Van der Spek houdt praktijk in Houten op maandag t/m donderdag.

Tenzij expliciet anders is afgesproken kunt u van deze locatie uitgaan.

︿ terug naar boven

Wachttijd

Voor actuele informatie over de wachttijd zie: actuele informatie (pdf).

︿ terug naar boven

Specificatie verwijsbrief

De volgende elementen dienen in de verwijsbrief van de huisarts te staan:

1. Personalia patiënt
2. AGB-code huisarts
3. Datum van de verwijzing (de datum moet voor het eerste contact met de APBC liggen)
4. 'Vermoeden van een DSM-5 classificatie'
5. 'Verwijzing voor GBGGZ' of 'verwijzing voor SGGZ'
6. Handtekening verwijzend huisarts

Indien er aanleiding is voor aanvullende informatie dan geeft de huisarts dit separaat van de verwijsbrief.

︿ terug naar boven

Klachten

Heeft u een klacht over de behandeling of de manier waarop u door de behandelaar wordt bejegend, probeert u dit dan eerst met de therapeut te bespreken.

Komt u er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot:

Klachtencommissie LVVP
Mr. M.J.J. de Ridder
Postbus 13086, 3507 LB Utrecht
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

︿ terug naar boven

Nuttige links

︿ terug naar boven

Associatiepraktijk voor Psychotherapeutische Begeleiding en Consultatie
Distelvlinderberm 2 • 3994 WC Houten • 030 - 2730703 / 030-6350384

Logo NVVP

Disclaimer • Webdesign © DKF